PODNIKATELSKÉ CENTRUM - DOM EURÓPY ZEMPLÍN


EUROREGIÓN ZEMPLÍN

V rámci podujatia XII. Zemplínskych Interregionálnych podnikateľských dní otvoril svoje brány 23. apríla 2004. aj reonštruovaný a rozšírený Zemplínsky dom Európy v meste Sátoraljaújhely. V správe Zemplínskej regionálnej nadácie na podporu rozvoja podnikania (ZRVA) už 13 rokov fungujúci, zrekonštruovaný a rozšírený niekdajší Dom podnikateľov odovzdal do užívania Kancelársky minister MR, Péter Kiss.

Minister, riadiaci úrad premiéra vo svojom príhovore kládol veľký dôraz na to, že Zemplínsky dom Európy je príkladom toho, ako sa stretne snaha jedného mesta so snahami cezhraničných regiónov daného územia. Tento dom - ako zdôraznil minister - bude slúžiť nie len ako pomoc pre miestne podnikateľské subjekty, ale bude napomáhať aj tu žijúcim obyvateľom pri ich lepšom živote bez hraničných bariér.

Práve v ten istý deň, týždeň pred vstupom Maďarska a Slovenska do EU, bola založená aj nová inštitúcia slovensko-maďarskejá interregionálnej partnerskej spolupráce, Zemplínsky Euroregión. Zakladajúcu listinu Euroregiónu podpísalo za slávnostných okolností, v priestoroch bývalého Župného domu Zemplína v meste Sátoraljaújhely 9 slovenských mikroregiónov, 5 maďarských mikroregiónov, župné samosprávne subjekty oboch krajín, ako aj ďalších 17 partnerských organizácií.

Euroregión v podstate pokryje celé bývalé historické územie župy Zemplín. Cieľom združenia, ako je to ustanovené v jeho strategickom programovom pláne, je vypracovanie a realizácia spoločného a zosúladeného rozvojového plánu cezhraničnej oblasti Zemplína. Integrácia pohraničných regiónov obidvoch krajín na princípe partnerstva, koncentráciou regionálnych a miestnych zdrojov umožní účinnejšie využitie rozvojových podporných zdrojov štátneho rozpočtu a EU.

Novovzniknutý Zemplínsky dom Európy na maďarskej strane v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Kráľovskom Chlmci na slovenskom území tvoria inštitucionálne pozadie združenia. Partneri zainteresovaní na spoločnom rozvoji, na účinnom vyžití podporných zdrojov EU na poskytovaní pomoci pre miestne podnikateľské subjekty sa rozhodli vybrať ako interregionálne centrum mesto Sátoraljaújhely, ktoré sa tým symbolicky stalo zase sídlom historickej Zemplínskej župy.

Spoločným cieľom je, aby susedné regióny vstupujúce súčasne do EU v oblasti podpory zlepšenia spoločensko-ekonomických podmienok života spojili svoje úsilie podnikateľských služieb, ľudského potenciálu, spolupráce samospráv a mimovládnych iniciatív v prospech budúceho spoločného blaha regiónu.


Prezentácia cieľov:

Strategické ciele rozvoja pohraničnej hospodárskej spolupráce sú nasledovné:

 • cestou posilnenia hospodárskej spolupráce, zvyšovanie množstva konkurencie schopného tovarového fondu (rozvoj podnikateľskej infraštruktúry),
 • zosúladené zlepšovanie inštitucionálneho pozadia hospodárskej spolupráce,
 • zatraktívnenie spoločných daností pre zvýšenie efektívnosti privábenia investícií na spoločné pohraničné územie,
 • zlepšenie rozvoja pohraničnej spolupráce z hľadiska marketingu a informatiky,
 • zosilnenie spoločensko-ekonomickej súdržnosti, zlepšenie životnej úrovne pomoc v procese rozvoja občianskej spoločnosti.

Musíme však zdôrazniť, že v rámci uskutočnenia cezhraničnej hospodárskej spolupráce na realizáciu spomínaných cieľov, by mali mať prioritu len také projekty a investície, ktoré sú v súlade s požiadavkami a cieľmi Európskej Unie a sú v súlade tiež s normami EU v oblastiach manažérstva kvality a ochrany životného prostredia. Musí sa klásť značný dôraz na konkurencie schopnosť produkcie ako v cezhraničnom tak aj v celoeurópskom merítku. Je to dôležité najmä preto, že cieľom rozvojového programu nie iba prežitie a uživenie, ale napredujúci ďalší rozvoj.


Navrhované opatrenia:

V záujme dosiahnutia špecifických cieľov definovaných v rámci rozvojových priorít, boli definované nasledujúce opatrenia:

 • Rozvoj cezhraničných hospodárskych vzťahov.
 • Inštitucionálne zosilnenie organizačných centier cezhraničnej spolupráce.
  Cieľom opatrenia je rozvoj a posilnenie organizačných rámcov spolupráce, prehodnotenie a aktualizácia programových cieľov spolupráce (Program hospodárskeho rozvoja územia trojhraničia).
 • Ďalší rozvoj spolupráce pohraničných podnikateľských subjektov.
  Cieľom je realizácia kooperajúcich interregionálnych centier rozvoja hospodárstva a vzdelávania, priemyselných parkov a priemyselných inkubátorov (ZRVA Sátoraljaújhely, RRA Kráľovský Chlmec, VK Užhorod) na území Zemplína, rozvoj a rozšírenie existujúcich a fungujúcich spoločných vzdelávacích aktivít, spoločných formálnych a neformálnych vzdelávacích inštitúcií (vysokoškolské, stredoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, podnikateľov a základné vzdelávanie).
 • Spustenie marketingových činností v pohraničných oblastiach.
  V rámci opatrenia bude realizovaná vzájomne zosúladená marketingová činnosť regiónu v oblastiach cestovného ruchu a investičnej stimulácie.
 • Spoločná realizácia infraštrukturálneho rozvoja a rozvoja životného prostredia.
  Zlepšenie priechodnosti hraníc:
  Cieľom je rozvoj hraničných priechodov, vytvorenie technických infraštrukturálnych podmienok priechodnosti hraníc do zrušenia hraníc Európskej Unie (cesty, železnica, vodná- a letecká doprava).
 • Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblastiach ochrany životného prostredia a prírody:
  Ulohy ochrany životného prostredia v cezhraničných prírodných celkoch (Hegyköz, Medzibodrožie) môžu byť účinne realizované len v rámci spolupráce. Opatrenie má za cieľ rozvoj spoločných prírodných oblastí a oblastí ochrany prírody (Uzemie ochrany prírody Zemplín), spoločné vystupovanie v problematike ochrany životného prostredia a zvýšenie protipovodňovej ochrany a ochrany proti podzemným vodám (Tisza, Bodrog).
 • Rozvoj recipročných vzťahov pohraničných miest a obcí v oblasti kultúry.
  Cieľom je harmonizácia už existujúcej samosprávnej a miestnej kultúrnej spolupráce, zabezpečenie a rozvoj vyššieho stupňa organizácie, posilnenie združenia miest a obcí (ZTSZ, ZMOM), vzťahov družobných miest, spoločné programy rozvoja (cezhraničný Naturpark Veľký Milič, atď.)

Regionálne hospodárske a štatistické výsledky (ukazovatele) partnerských prihraničných území už v súčasnosti vykazujú intenzívnejšiu spoluprácu ako ukazovatele makroekonomickej spolupráce, z čoho vyplýva že disponujeme s dobrým odrazovým mostíkom pre intenzívnejšiu a užšiu spoluprácu a rozvojovú činnosť.


Organizačné centrá Euroregiónu Zemplín::


Zemplínska regionálna nadácia na podporu rozvoja podnikania (ZRVA)
H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.,
Po Box: 8.
Hungary
Tel: +36-47/ 523-080
Fax: +36-47/ 322-919
Výkonný riaditeľ:
István Juhász
Regionálna rozvojová agentúra v Kráľovskom Chlmci (RRA)
SK-077 01 Královsky Chlmec
L. Kossutha 101.
Slovak republic
Tel: +421-56/ 628-1210
Fax: +421-56/628-1211

Riaditeľ:
Károly Horváth


Dokumenty na stiahnutie:

Zakladateľská listina (pdf)
Programový Návrh (pdf)

Späť na hlavnú stránku >>
Zemplén Eurorégió térképe