PODNIKATELSKÉ CENTRUM - DOM EURÓPY ZEMPLÍN


KARPATSKY DODÁVATEL'SKÁ SIET

Založenie Dodávateľského klastra Karpaty (DKK):

19. novembra 2004. bola v Sátoraljaújhely-i podpísaná medzi maďarskými, slovenskými a ukrajinskými zakladajúcimi partnermi dohoda o spolupráci "Dodávateľského klastra Karpaty".
Na spolupráci sa zúčastňujú neziskové organizácie, ktorých činnosť je zameraná na rozvoj podnikateľskej činnosti a priemyslu, signalizujúc tým, že klaster je otvorený pre všetkých konkurencieschopných podnikateľov a firmy daného regiónu trojhraničia.

Vznik dodávateľského klastra vítalo aj Ministerstvo hospodárstva a dopravy MR štátnou tajomníčkou, Dr. Pongorné Csákvári Marianna, ktorá vo svojom vystúpení na medzinárodnej konferencii povedala, že " Ide o príkladnú, dynamickú snahu regiónu odzrkadľujúcu prácu, ktorú vítame aj zo strany Ministerstva hospodárstva a dopravy MR a chcela by som ubezpečiť tu prítomných, že ministerstvo im poskytne všetku možnú pomoc pri ich práci."
Služby klastra v záujme rozvoja regiónu sú dostupné pre všetkých hospodárskych aktérov, ktoré pôsobia v regióne, vytvárajú a udržujú efektívne pracovné miesta.Cieľom Dodávateľského klastra Karpaty je:

 • pomoc novým a existujúcim podnikateľom regiónu stať sa dodávateľom a potencionálnym dodávateľom multinacionálnych firiem, pomoc zahraničným a multinacionálnym firmám usadiť sa na území regiónu,
 • začleniť územie UK-SK-HU trajhraničia a Euroregiónu Zemplín medzi centrá hospodárskych procesov,
 • vytvorenie podpornej siete spolupráce pre novovznikajúce a už existujúce priemyselné, obchodné a logistické podnikateľské subjekty, ako aj zvýšenie účinnosti ich spolupráce,
 • podpora vytvárania nových subdodávateľských vzťahov,
 • stať sa subdodávateľom v rámci klastra,
 • zlepšenie subdodávateľských schopností,
 • podpora výberu lokality pôsobenia zahraničných podnikateľských subjektov na území Euroregiónu Zemplín / v oblasti ukrajinso-slovensko-maďarského trojhraničia.

Zakladateľské organizácie DKK:

 • Podkarpatské centrum rozvoja podnikania
 • Regionálna rozvojová agentúra v Kráľovskom Chlmci
 • Združenie maďarských vedecko-technologických a priemyselných parkov
 • Univerzita Miskolc, Katedra marketingu
 • Priemyselný park Szerencs, s.r.o.
 • Priemyselný park Sátoraljaújhely, s.r.o.
 • Zemplínska regionálna nadácia na podporu rozvoja podnikania

Dodávateľský klaster Karpaty chce financovať svoju činnosť zo zdrojov pochádzajúcich z projektovej činnosti. Potrebnú obchodnú infraštruktúru zabezpečuje Zemplínska regionálna nadácia na podporu rozvoja podnikania.
Manažérske a organizačné úlohy klastra zebezpečuje dipl. ekonóm László Bűdy.


Predchádzajúce udalosti:

Cezhraničné kooperácie, združenia, ktoré vznikli ako výsledok mnohostranných iniciatív vo východnej oblasti Karpát:

 • Združenie Pohraničného Hospodárskeho Rozvoja Karpaty (ZPHRK) (4. november 1994.)
 • Euroregión Zemplín (23. apríl 2004.)

si ako základný cieľ svojich rozvojových stratégií určili posilnenie ekonomických základov spolupracujúcich oblastí, zvýšenie množstva konkurencieschopného tovarového fondu zlepšením schopnosti efektívnejšie privábiť kapitál do relevantných oblastí, pomocou posilnenia sektoru malých- a stredných firiem a vytvorením subdodávateľských sietí.

Výsledky hodnotenia desaťročnej periódy činnosti ZPHRK a strategické programové diskúzie na území Euroregiónu Zemplín naznačujú zvýšenie intenzity hospodárskej spolupráce, neustále opakovaná tematika potreby zriadenia subdodávateľského klastera predovšetkým založená na vnútornom potenciáli regiónu je na dennom poriadku.


O klastroch:

V regióne Východo-strednej Európy vznikajú nové významné hospodárske centrá. Od roku 2007, v trojuholníku Žilina-Bratislava-Ostrihom vyrobia viac ako 1 milión kusov osobných áut ročne.

Výroba automobilov je hospodárske odvetvie, ktoré integruje spracovanie do finálneho výrobku produkty ďalších odvetví priemyslu (kovo, plast, textil) a vytvára tak možnosti dodávky pre subdodávateľský sektor.

Našim cieľom je vytvorenie takého modelu spolupráce, ktorý dáva šancu firmám, podnikateľom pôsobiacim v oblasti trojhraničia na zapojenie sa do subdodávateľkého okruhu hospodárskych centier, ako aj privábenie takých subdodávateľov automobilového a ostatného priemyslu, ktorí sú v dodávateľskom vzaťahu s veľkými výrobcami a ekonomicky integrujú výrobcov a automobilových závodov regiónu.

V záujme zvýšenia konkurencieschopnosti miestnych podnikov a príťažlivosti regiónu je potrebné vytvoriť ekonomickú infraštruktúru nového typu, založenú na spolupráci výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Táto ekonomická sieť (klaster) môže tvoriť základ pre ďalší ekonomický rozvoj regiónu.
Klaster je forma založenia spolupráce nezávislých podnikov a na nich nadväzujúcich produkčných a neziskových aktérov (podporné, vzdelávacie a výskumné inštitúcie), ktoré vo veľkej miere vzájomne vyžívajú produkty a služby, opierajú sa buď o podobnú alebo tú istú vedomostnú základňu a môžu tiež zúžitkovať inovácie podobného charakteru v rámci svojej činnosti.

Tento typ kooperácie by popri náraste podnikateľských príjmov prispel a zlepšil k udomácneniu surovín, tovaru a služieb na území trojhraničného regiónu a napomohol by pri vytvárení nových pracovných miest.
Jednou z foriem vytvorenia klastra je aj zoskupenie neziskových organizácií s činnosťou zameranou na regionálne rozvojové aktivity a s regionálnym vedomím katalyzovať vznik spolupracujúcich hospodárskych sietí a vykonávať spoločensko-marketingovú činnosť v okruhu podnikateľských subjektov, ktoré sú skutočnými aktérmi hospodárskeho diania.


Dokumenty na stiahnutie::

Zakladateľská listina (pdf)

Späť na hlavnú stránku >>