Köszöntő
Fogalomtár
Work shopok
TV műsorok
Sajtó melléklet
Linkek
Hírek
Inno. Stratégia
Partnereink
 
Innovációs fogalomtár

Alapkutatás

Olyan kísérleti vagy elméleti tevékenység, amellyel elsősorban jelenségek és megfigyelhető tények alapjairól kívánnak tuást szerezni, de bármilyen gyakorlati felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül.

Alkalmazott kutatás

Új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.

Használati mintaoltalom

A szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon. Mintaoltalomban valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás (minta) akkor részesülhet, ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparrilag alkalmazható.

Innováció

A tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben, a munkerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.

Kísérleti fejlesztés

A kutatás által létrehozott és a gyakorlatban megszerzett tudásból hoz létre olyan tudást, amely a vállalati-üzleti érdekek szempontjából értéket jelent. Nem csupán új termékre vagy szolgáltatásra irányúlhat, hanem új anyagok, eljárások és termelési-szolgáltatási rendszerek alkalmazására, sőt akár már létező termelési technológiák vagy termékek számottevő megjavítására. Nem hoz létre új tudáselemeket, csak a létező tudáselemek új kombinációit teremti meg.

Know-how

Vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége.

K+F

Az innováció része, alapkutatásból alkalmazott kutatásból és kísérleti fejlesztésből áll.

Kutatóhely

Alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy vállalkozó.

Licenc

Hasznosítási szerződés (licencia szerződés) alapján kezelt jogosultság, melyben szerzői jogvédelmi, illetőleg az iparjogvédelmi oltalom jogosultja engedélyt ad a hasznosításra, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet.

Spin-off vállalkozás

Olyan gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény alkalmazottja alapított az anyaintézetben előállított K+F eredmény hasznosítására, vagy amely technológiáját licenc-eljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte.

Szabadalmi oltalom

A találmányok jogi oltalmát biztosítja azáltal, hogy a szadalom tulajdonosa számára a versenytársakhoz képest előnyösebb pozíciót teremt a termékek és technológiák piacán. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására, azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége nem korlátlan.

Tudásközpont

Egyetemek, vállalkozások és más tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködése nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok végrehajtására.

Védjegy

Az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

 
Innovációs jogtár
 • 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
 • 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
 • 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
 • 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
 • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 277/2006. (XII.23.) kormányrendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
 • 198/2005. (IX.22.) kormányrendelet a közfinanszírozású támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési és technológiai programok értékelési rendszeréről és tartalmi követelményeiről
 • 133/2004. (IV.29.) kormányrendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról
 • 255/2003. (XII.24.) kormányrendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
 • 216/2003. (XII.11.) kormányrendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
 • 160/2001. (IX.12.) kormányrendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
 • 86/2000. (Vi.15.) kormányrendelet a Magyar Szabadalmi Hivatalról
 • 86/1999. (VI.11.) kormányrendelet a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről
Az Innováció Intézményrendszere Magyarországon
 


Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
INNOCENTER Kht.
Miskolci Kommunikációs Kht.
Helyi Krónika