Köszöntő
Fogalomtár
Work shopok
TV műsorok
Sajtó melléklet
Linkek
Hírek
Inno. Stratégia
Partnereink
 
Innovációs workshop Zemplénben


Régiós stratégia a sikeres innovációkért

Újabb innovációs workshopot tartott a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány november 13-án a Zemplén Európa Házban.
A Baross Gábor program keretében megvalósított "Innováció generálása Zemplénben" című program részeként Kormány Krisztián, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácsadója ismertette meg a jelenlévőkkel az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiát.

Az előadótól elsőként az innováció alapjairól tudhattak meg többet a vendégek. Eszerint az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. De jelenti egy új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás), vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetését, illetve valami (pl. műszaki) újnak üzleti célból történő megvalósítási folyamatát is.

Az innováció áramlásának azonban vannak korlátai is. Ezek a leküzdendő akadályok többféle módon gátolhatják, hogy újító gondolatok szülessenek vagy valósulhassanak meg. Ilyen erősen befolyásoló tényező lehet példáula természeti környezet, a politikai, finanszírozási, infrastrukturális vagy emberi akadályok.

A 2007-2013-as tervezési időszakra szóló regionális innovációs stratégia jövőképe, hogy a régió társadalmi-gazdasági centrumainak és perifériáinak összehangolt fejlesztésével növekedjen a versenyképesség a gazdaság legjelentősebb szektoraiban, melyet a folyamatosan és jelentősen fejlődő infrastruktúra, a földrajzi és társadalmi adottságok kihasználása segít elő, biztosítva az élhető környezetet és megfelelő szintű életminőséget, és nyitottságot más régiók felé.
A régió innovációs stratégiájának elkészítésekor figyelembe vették, hogy az a nemzetközi szereplők bevonásával elkészült NORRIS projekt keretében végzett felmérések eredményein is alapuljon. Illeszkedjen a régió 2007-2013 évre elfogadott fejlesztési stratégiájához és Operatív Programjához, az Európai Unió Strukturális politikájához. Konszenzuson alapuló legyen és reális, elérhető célokat tűzzön ki a 2007-2013 éves időszakra.
Ezek alapján a hosszú távú stratégiai cél a kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint az innovációs folyamatok célrendszereinek kijelölésével és fókuszálásával, a keret- és környezeti feltételrendszerek folyamatos javításával, a tudás és technológia transzfer tudatos működtetésével és fejlesztésével, a hálózatos kapcsolatok által elérhető szinergiák kihasználásával elősegíteni és fejleszteni a régió, és a régióban működő vállalkozások gazdasági versenyképességét.
A stratégia átfogó célkitűzéseit 3 fő prioritás keretében meghatározott 17 intézkedéssel kívánják elérni a 2007-2013-as időszakban.
Az innovációs infrasruktúra, szolgáltatási és finanszírozási rendszer fejlesztése keretében többek között a K+F infrastruktúra korszerűsítésével, fejlesztésével, igénybevételének ösztönzésével. A kutatói és szakértői hálózatok kialakításával, a hozzáférés feltételeinek fejlesztésével, és a kapcsolatrendszerek generálásával. Valamint az információkhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés információtechnológiai hátterének fejlesztésével, a tudástranszfer működésének javításával.
Másik fő prioritásként a környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztését tűzték ki célul, egyebek mellett az innováció népszerűsítésével, a K+F eredmények széles körű megismertetésével, az innovációs teljesítmények elismerésével. A regionális tudásközpontok, innovációs centrumok szellemi műhelyeinek és a kutatói személyi állomány fejlesztésével, a kutatói életpálya vonzóbbá tételével, a kutatói mobilitás fokozásával.
Harmadik fő területként pedig a vállalkozások innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, technológia- és tudásintenzív fejlesztéseinek elősegítését kívánják ösztönözni.
A regionális innovációs stratégia céljainak és prioritásainak megvalósítása alapvetően négy forrásra támaszkodik:

  • az érintett szervezetek saját pénzügyi erőforrása,
  • a hazai K+F, innovációs pályázati rendszer (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap régiók számára fenntartott centralizált és decentralizált forrásai),
  • az ÉMOP 1. Prioritásának megvalósítását biztosító forrás keretei között, kifejezetten innovációs és K+F célok megvalósítására,
  • más EU-s és nemzetközi pályázatok forrásaira

A stratégiával és annak részleteivel megismerkedő jelenlévők hozzászólásaikban azt hangsúlyozták, hogy a pályázati célok és kiírások megfogalmazásakor a realitást kell alapul venni. Azt a jelenlegi helyzetet, hogy az innováció fogalma és "szükségszerű művelése" még nem mindenhol terjedt el, tudatosult megfelelően.
Olyanokat is lehetőségekhez kell juttatni, egyszerűbb pályázati formákkal, akik még csak tanulják az innovációs folyamatokat.

A műhelymunka összefoglaló anyaga letölthető .pdf formátumban >>


Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet
INNOCENTER Kht.
Miskolci Kommunikációs Kht.